Rječnik kao poticaj aktivnoj nastavi

Komentiraj

Osim baze pitanja za kreiranje nekih igrica može se koristiti i Rječnik. Želimo li igre koristiti kao uvod u temu ili za ponavljanje na kraju sata, potrebno je napraviti poseban rječnik za svaku nastavnu cjelinu.

Izrada rječnika je velik posao i zahtjeva dosta vremena. Međutim, za razliku od Pitanja, rječnik je u Moodleu aktivnost. Kao što smo ranije vidjeli, aktivnosti su namijenjene polaznicima, a mogu se i ocjenjivati. Što nas onda sprječava u tome da i rječnik iskoristimo za realizaciju jednog nastavnog sata?

Kako realizirati sat uz pomoć rječnika?

Na kraju nastavne cjeline, umjesto klasične sistematizacije gradiva i ponavljanja za pismenu provjeru znanja, možemo s učenicima napraviti rječnik. Potrebno je pripremiti po jedan ili dva pojma za svakog učenika. Ako učenici sjede u paru, svaki od njih može dobiti po jedan pojam za definiranje.

Prilikom davanja uputa učenicima o načinu definiranja pojma potrebno je istaknuti da  pojam koji definiraju ne koriste unutar definicije. Na primjer, definiraju li pojam LMS, ne smiju rečenicu započeti sa “LMS je sustav za…”, već samo “Sustav za….”. U slučaju da koriste prvi način u samom pitanju nalazit će se i odgovor. Kako to izgleda u igri vješala možete pogledati na slici:

image

Da bi sat bio dinamičniji, svaki učenik osim pojma za definiranje može dobiti i jedan ili dva pojma za kontrolu. Na taj način će učenici ponoviti više pojmova, a svaki od definiranih pojmova bit će provjeren.

Na ovaj način, sa davanjem uputa i definiranjem rječnika, iskoristit ćete 20 do 25 minuta nastavnog sata. Kao nagradu za trud tada možete kreirati igricu koja će koristiti pojmove koje su učenici definirali. Oni će biti zadovoljni jer se koristi njihov rad, a uz to će kroz igru ponoviti i preostale pojmove. Primjer primjene pojma iz rječnika u igri Vješala

Na prethodnoj slici vidi se primjena ispravno definiranog pojma iz rječnika u igri Vješala. U postavkama igre definira se hoće li se ili ne definicija pojma pojaviti na ekranu. Ako se pojam ne prikazuje učenici moraju puno više razmišljati o riječi koju traže. No, ako nam je cilj da savladaju pojmove i njihove definicije, bolje je postaviti da se pojam prikazuje. Isto tako sami određujemo  hoće li se ili ne na kraju pojaviti točan odgovor.

image

Kako dodati Rječnik u kolegij?

imageKao nastavnik, za pripremu unosa pojmova u rječnik, potrebno je samo dodati modul Rječnik na mjesto u kolegiju na kojem želite da se nalazi. Podsjetimo se, klikom na gumb „omogući izmjene“ u gornjem desnom kutu pojavljuju se moduli koje možemo dodavati kolegiju.

 

imageRječnik pripada u aktivnosti, tako da je potrebno otvoriti padajući izbornik modula aktivnosti (dodajte aktivnost) i odabrati Rječnik. Nakon toga (kao i za bilo koji drugi modul) navedemo naziv rječnika, definiramo broj pojmova koji će se prikazivati na jednoj stranici, stil rječnika i ostale postavke (na primjer, način ocjenjivanja, dopuštanje ispisa, komentiranja i sl.). Klikom na „Pohrani i vrati se na tečaj“, definirali smo rječnik i on je spreman za unos pojmova.

 

Unos pojmova u rječnik

imageUnos pojmova u prethodno kreiran rječnik je jednostavan. Klikom na naziv rječnika u kolegiju otvara se prozor rječnika. Na vrhu prozora nalazi se gumb „Dodajte novi pojam“ koji omogućuje unos pojma i njegovo objašnjenje.

 

image

Osim naziva i objašnjenja pojma važno je definirati hoće li se pojam automatski povezati (linkom na svaku pojavu pojma u kolegiju), hoće li prilikom povezivanja biti case-sensitive (osjetljiv na mala i velika slova) i povezuju li se samo cijele riječi. Ovo je dio u kojem treba dobro razmisliti da se ne bi dogodilo da se link pojavljuje i na pojmovima koje ne želimo povezati. Na primjer prilikom definiranja vanjskih memorija dobro je uključiti da se povezuje samo cijeli pojam, da se ne dogodi da se svaka riječ vanjske i svaka riječ memorije poveže s pojmom vanjske memorije u rječniku.

clip_image015

Moguće je navesti i dodatne ključne riječi koje želimo da se povežu sa definiranim pojmom.

Rječnik je gotov, igra je kreirane i uživajte u rezultatu Smiješak.

Oglasi

Igre u Moodle-u

Komentiraj

imageModul Games sadrži osam igrica kojima možemo potaknuti učenike na aktivnije sudjelovanje u nastavi. To su: Vješala, Križaljka, Cryptex (jednostavnija verzija osmosmjerke), Milijunaš, Sudoku, Zmije i Ljestve, Skrivena slika i Knjiga s pitanjima. Možemo ih iskoristiti za uvod u temu na početku ili za ponavljanje na kraju sata obrade novog gradiva. Osim za animiranje učenika na satu obrade novog gradiva možemo ih koristiti i za provjeru znanja, pošto se igre, kao i sve ostale aktivnosti u Moodleu, mogu ocjenjivati.

Igre se jednostavno dodaju u kolegij, ali prva postavka koju moramo odrediti za svaku igru je izvor pitanja. Igra Knjiga s pitanjima pitanja “vuče” iz baze pitanja, Milijunaš iz baze pitanja ili određenog testa, dok se za preostale igre pitanja mogu kreirati iz Rječnika, baze pitanja ili  testa. To znači da prije igrice moramo kreirati bazu pitanja, rječnik ili test.

image

Kako se baza pitanja koristi i ta testove, najprije ću objasniti kako dodajemo pitanja u bazu, a nakon toga izradu Rječnika.

Dodavanje pitanja u bazu pitanja u Moodleu

Pitanja se u Moodleu grupiraju u kategorije. Kategorije su najčešće vezane uz cjeline, ali ponekad je dobro imati i više kategorija u jednoj cjelini (na primjer, pitanja koja donose određeni broj bodova, pitanja određenog tipa i sl). Što bolje osmislimo kategorije i pitanja, dobit ćemo kvalitetniji test, a moći ćemo iskoristiti bazu za pojedine igre.

imageKao što se vidi na slici, postoji više vrsta pitanja. I nisu sve vrste praktične za umetanje u igru. Na primjer, kad dodajemo igru Milijunaš u kolegij, moramo voditi računa o tome da pitanja uključena u igru moraju imati samo jedan točan odgovor. Slično vrijedi i za ostale igre. Osim jednog točnog odgovora, praktična su još pitanja tipa Kratki odgovor ili Numerički (npr. kod ponavljanja godina iz povijesti ili rezultata nekih jednostavnijih izračuna).

Kako se sada bavimo igricama, objasnit ću samo ove dvije vrste pitanja, a o ostalim pitanjima pisat ću kad dođem do testova (ako bude sve po planu, nakon što završim poglavlje o igrama).

image

U bloku Administracija (ovaj blok već smo koristili kod Postavki kolegija), nalazi se link Pitanja. Klikom na njega na zaslonu se pojavljuje sučelje za uređivanje pitanja koje se sastoji od četiri kartice (taba):
Pitanja – za dodavanje i uređivanje pitanja.
Kategorije – za dodavanje i uređivanje kategorija u kojima se nalaze pitanja.
Import – uvoz pitanja prethodno izrađenih u Moodleu ili nekom drugom sustavu (na primjer u HotPotateosu).
Export – izvoz pitanja u nekom od podržanih formata..

 

 

image

Predlažem da prije samog kreiranja dobro razmislite o kategorijama, jer ćete na taj način kasnije izrađivati kvalitetnije testove (na primjer sa slučajnim odabirom pitanja koja nose jednak broj bodova).

image

Kada kliknete na karticu Kategorije, potrebno je odabrati nadređenu kategoriju (u ovom slučaju Top), dodati ime i informaciju, kako bi se kasnije mogli jednostavnije snaći u kategorijama. Nakon toga kliknite na Dodajte kategoriju i spremni se za unos pitanja.

image

Kliknite na karticu Pitanja i iz popisa kategorija odaberite onu u koju želite dodati pitanje. U dijelu Kreiraj novo pitanje odaberite vrstu pitanja (višestruki odabir ili kratki odgovor) i jednostavno slijedite upute.

Pitanja višestrukog odabira

Kao što možemo pronaći u Priručniku o Moodle-u Ivane Bosnić: Višestruki odabir (popularno zvan “pitanja na zaokruživanje”) daje mogućnost postavljanja pitanja s jednim ili više točnih odgovora koji se mogu odabrati iz popisa, uz mogućnost definiranja negativnih bodova za netočne odgovore.

 

image

Na početku kreiranja pitanja potrebno je odrediti naziv pitanja, napisati tekst pitanja i dodati sliku (ukoliko je potrebno).

 

 

 

 

imageNakon toga određujemo broj bodova koje će pitanje donositi u testu (Default question grade), te za koliko će se umanjiti početni bodovi svaki puta kada se krivo odgovori na pitanje (da bi se to primjenjivalo, potrebno je kasnije uključiti Adaptivni oblik).

U General feedback upisujemo tekst koji će se prikazati nakon što učenik odgovori na pitanje, bez obzira na odgovor. Pitanje može imati jedan ili više točnih odgovora (postoji razlika u izgledu pitanja – kružići za odabir samo jednog odgovora ili kvadratići za odabir više odgovora). Redoslijed odgovora može biti izmiješan (za to je potrebno uključiti kvačicu u odabiru Shuffle the choices). U dijelu Number the choices odabiremo hoće li se odgovori numerirati malim, velikim slovima, brojevima ili se neće numerirati.

image

Sada redom upisujemo odgovore i za svaki odgovor određujemo ocjenu u postotku (što je korisno u slučaju da želimo djelomično priznati neki odgovor ili za određene odgovore dati negativan broj bodova). Korisno je uz svaki odgovor upisati povratnu informaciju (ne točno ili bravo, već objašnjenje), jer se i na taj način uči. Odgovora može biti najviše 10, ako ih je manje, prikazuje ih se samo onoliko koliko je upisano.

Na kraju još možemo dodati i općenite komentare za bilo koji točan, bilo koji djelomično točan ili bilo koji netočan odgovor, te spremiti promjene.

Postupak kod pitanja tipa Kratki odgovor je sličan. Važno je samo predvidjeti sve mogućnosti koje učenici mogu upisati i adekvatno ih bodovati. Zbog toga se takva pitanja koriste najčešće kada se odgovor sastoji od jedne riječi.

Konačno o igrama…

Da, naslov je Igre u Moodleu, a nakon ovoliko pisanja još ne znamo dodati igru u kolegij. Da naslov ipak ima smisla, sada ću objasniti postupak dodavanja igre u kolegij, a o svakoj igri posebno bit će riječi neki drugi put. Ipak se odužilo…

image

Da bi mogli dodavati aktivnosti  i resurse u kolegij potrebno je kliknuti  na gumb „Omogući izmjene“ u gornjem desnom kutu. Tada nam se pojavljuju dodatne opcije (Dodajte resurs i Dodajte aktivnost) koje omogućuju promjenu kolegija.

 

image

Igre pripadaju u aktivnosti, tako da je potrebno otvoriti padajući izbornik modula aktivnosti (dodajte aktivnost) i odabrati jednu od igara. Nakon toga (kao i za bilo koji drugi modul) navedemo naziv igre, odaberemo izvor pitanja i ostale postavke (na primjer, način ocjenjivanja, boju pozadine, tekst u podnožju i zaglavlju). Klikom na „Pohrani i vrati se na tečaj“, kreirali smo igru ona je spremana za korištenje. Naravno, što je više pitanja u bazi, igra je veći izazov za učenike Smiješak.

image

image

Krenimo s aktivnostima…

5 komentara

Kako i sam naziv kaže, Moodle je modularan sustav, što znači da se sastoji od više odvojenih dijelova (modula) koji zajedno čine cjelinu. Oni se mogu odvojeno dodavati ili mijenjati.
Sam kolegij u Moodleu gradimo od različitih resursa (tekstualne datoteke, web stranice, mape, poveznice…), ali interaktivnost kolegiju dodajemo uključivanjem neke od velikog broja aktivnosti. Razliku između resursa i aktivnosti možete vidjeti i na sljedećim slikama:

Popis mogućih resursaNeke od aktivnosti uključenih u Moodle

Iako je logično u upoznavanju Moodle-a krenuti s resursima i dodavanjem lekcija u kolegij, ja bih danas ipak pisala o aktivnostima. Njima možemo jednostavnije privući učenike u online učionice i zadržati ih tamo. Jer, pretpostavka da će učenici prihvatiti ovakav način učenja samo zbog toga što im je rad na računalu prirodan, u praksi se pokazala lošom. Potrebno je puno više od postavljanja sadržaja na Internet da učenici prihvate online učionice. Standardni razlozi koje uvijek navodimo kao prednosti online učenja, kao što su dostupnost materijala 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, organizacija učenja na način koji nam najbolje odgovara, rješavanje problema komunikacijom u forumu… kod učenika ne prolaze. Oni to sve imaju i kod standardnog načina učenja: knjige su im dostupne 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, uče kada i kako im je najpraktičnije, a jedni s drugima komuniciraju u realnom vremenu pomoću različitih chat servisa. Zbog toga se nemojte iznenaditi kada, nakon puno uloženog truda u materijale postavljene na Internet i predstavljanje učenicima, oni od Vas zatraže da se vratite u staro, dobro okruženje učionice…(gdje ćete im Vi u kratkim crtama izložiti ono najvažnije). Ne samo da ih nećemo tako jednostavno privući u online učionice, već je mnogima od njih Internet mjesto na kojem odmaraju od učenja i škole, a sad smo se mi našli gnjaviti ih i tamo Smiješak s namigivanjem.
Ma naravno, nije sve tako crno… (i učenicima treba vrijeme da se naviknu na nove oblike i metode učenja), ali tek da ne kažete: “A to nam nije rekla kad je tako oduševljeno pisala o online učenju! “

Da zaključim, za kvalitetan kolegij kojim ćemo privući učenike potrebno je puno više od materijala (a često su to obične word ili .pdf datoteke) postavljenih u kolegij i mogućnosti komuniciranja forumom i privatnim porukama.

Jedan mali prijedlog: pokušajte pričati sa studentima o online učenju i Moodle-u. Osobno nisam našla puno (ili uopće?) “pristaša” u njihovim redovima. Zbog čega je to tako? Možda bi to mogla biti dobra tema jednog posta.

Kako sam malo odužila ovim filozofiranjem, opis pojedinih aktivnosti slijedi u novim postovima

Uređivanje postavki kolegija

Komentiraj

image

Prvi korak u izradi kolegija trebale bi biti njegove postavke, kao što je oblik kolegija, broj tjedana ili tema, način upisa u kolegij i slično. Postavke se nalaze u bloku Administracija, a i naknadno se mogu promijeniti, ukoliko je potrebno.

U prvom dijelu uređuju se opće postavke. Puno ime, kratica i sažetak su podaci koje smo upisali prilikom traženja odobrenja tečaja. Iako nije uobičajeno i ti se podaci mogu promijeniti.

Sljedeći na popisu je oblik kolegija. Najčešće kolegij organiziramo po nastavnim cjelinama (temama). U tom slučaju odabrat ćemo Tematski oblik. U Tjednom obliku cjeline se raspoređuju po tjednima u kojima se kolegij odvija, a sustav sam, prema trenutnom datumu i datumu početka kolegija određuje u kojem se tjednu nalazimo. Ovo je praktičan oblik za kolegije koji traju točno određeno vrijeme.
Postoji još nekoliko oblika, ali ova dva bih preporučila za kolegije koji se koriste kao podrška nastavi. Osobno uvijek odabirem Tematski oblik, jer teme vežem uz nastavne cjeline, a ne uz tjedne nastavne godine. image

Nakon određivanja oblika određujemo broj tema (ukoliko smo odabrali tematski oblik) ili tjedana (za tjedni oblik). Ukoliko se kasnije pojavi potreba za više (ili manje) tema (tjedana), taj se broj uvijek može promijeniti.

Nije nevažan dio u kojem određujemo maksimalnu veličinu datoteke za upload. Važno je da to bude dovoljno velik broj da polaznici mogu bez problema predati svoje zadaće, ali ne treba pretjerivati da dodatno ne opterećujemo sustav.  Na kraju općih postavki odabiremo izgled sučelja svog kolegija.

Sljedeći dio odnosi se na upis polaznika u kolegij. Ovdje se određuje mogu li se polaznici sami prijavljivati i postoji li rok za upise. Vrlo je praktično omogućiti polaznicima da se sami upišu (na primjer uz lozinku kolegija), jer u tom slučaju ne moramo sami dodavati polaznike u svoj kolegij, što znatno olakšava posao oko administracije. Također definiramo osnovnu ulogu upisanih polaznika (najčešće student).
image

Zatim određujemo dostupnost, definiramo lozinku kolegija i pristup anonimnim korisnicima. Ukoliko ne postavimo lozinku kolegija, tada će se svaki korisnik prijavljen na Moodle server moći upisati u kolegij. Lozinku dajemo osobama kojima želimo omogućiti upis u kolegij. Ukoliko se u kolegij počnu upisivati nepozvane osobe, to znači da je lozinka “procurila”. U tom slučaju promijenimo lozinku, a “neželjene” polaznike uklonimo iz kolegija. Promjena lozinke nema utjecaja na polaznike koji su već upisani u kolegij.image

Na samom kraju određujemo jezik, a možemo i promijeniti imena određenih uloga, kao što je to napravljeno na prethodnoj slici.

Kada završimo, pohranimo promjene i od tog trenutka se primjenjuju postavke koje smo odredili.

Znam da sam na početku pisanja ovog bloga obećala da ću naglasak staviti na primjenu određenih dijelova Moodle-a u nastavi, ali ne mogu početi s tim dok se ne upoznamo barem sa osnovnim pojmovima.

Sigurniji Internet za djecu

Komentiraj

sigurniji2011-logo

Preuzeto 18. siječnja 2011. s http://ucitelji.hr

I ove godine zajednica „Suradnici u učenju“ okupljena oko portala ucitelji.hr i digitalnog časopisa Pogled kroz prozor pokreće akciju za Sigurniji internet za djecu.
U prošlogodišnjoj akciji pozvali smo učitelje i nastavnike da barem jedan školski sat posvete temi Sigurnosti djece na internetu te da s nama podijele svoja iskustva i preporuke kako djecu naučiti primjerenom, odgovornom i sigurnom ponašanju na internetu. Njihove članke možete pročitati na posebnim stranicama portala ucitelji.hr .
Ove godine odlučili smo pokrenuti širu akciju koja će obuhvatiti učenike, učitelje, nastavnike i roditelje.

 • Učenike pozivamo na sudjelovanje na izložbi multimedijskih radova (videa, igri, animacija i slično) kojima oni upozoravaju vršnjake na moguće opasnosti na internetu i daju savjete kako ih izbjeći.
 • Učitelje i nastavnike pozivamo da naprave predavanje, radionicu ili neku drugu aktivnost sa svojim učenicima te kroz takav primjer dobre prakse preporuče svojim kolegama kako djecu poučiti primjerenom, odgovornom i sigurnom ponašanju na internetu.
 • Za roditelje i sve odrasle pripremamo predavanja o Sigurnosti djece koja će se održati u gradskim knjižnicama širom Hrvatske te putem online webinara.
  • U predavanju će se govoriti o prednostima i nedostacima interneta, mogućnostima komunikacije korištenjem interneta, zaštiti osobnih podataka, internetskim prevarama, nasiljem preko interneta, mogućim opasnostima i zamkama društvenih mreža te načinima na koje u takvim situacijama možete zaštititi dijete i svoju obitelj. Posebna pozornost predavanja bit će na primjerenom, odgovornom i sigurnom korištenju interneta.
   Predavanje će biti usmjereno na savjete i iskustva koja mogu pomoći roditeljima i djeci da se lakše snađu u svijetu suvremenih tehnologija.

  Vjerujemo da nam je svima važno da djecu upoznamo s prednostima i nedostacima interneta te im tako pružimo više mogućnosti za sretno djetinjstvo i uspješno snalaženje u svijetu tehnologija.

  Pridružite nam se i učinite barem mali korak prema Sigurnijem internetu za djecu.

Prijava na CARNetov tečaj “Izrada online tečaja pomoću Moodle-a”

Komentiraj

imageIako je CARNet ukinuo mentorirane online tečajeve, ova se informacija, srećom, ne odnosi na gore navedeni Smiješak. Citiram danas objavljenu vijest na CARNetovoj stranci:

Prijave na online tečaj “Izrada online tečaja pomoću Moodle-a” uz podršku online mentora, koji će s održavanjem započeti 2. veljače 2011., su otvorene. Ovaj je tečaj namijenjen nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola, te visokoškolskih ustanova članica CARNeta koji u skladu sa smjernicama instrukcijskog dizajna žele samostalno osmisliti i izraditi online tečaj u Moodle-u iz proizvoljno odabranoga područja.
Zainteresirani se mogu prijaviti korištenjem elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr na stranici http://www.carnet.hr/onlinetecajevi/prijava.
Tečaj traje šest tjedana, tijekom kojih će polaznici izraditi svoj online tečaj u sustavu Moodle, koji će im po završetku pohađanja online tečaja ostati dostupan još dva mjeseca, a na zahtjev, period dostupnosti može biti i dulji.

Potpunu obavijest možete pročitati ovdje.

Da tečaj zaslužuje vašu pozornost govori i informacija da je u lipnju 2010. godine osvojio nagradu Comenius EduMedia Seal (Pečat). To je već treća nagrada za CARNetove online tečajeve. Prvi puta, 2008. godine nagradu je dobio tečaj Lidije Kralj i Gordane Sokol “Logo – online učenje programiranja”, a već sljedeće godine i “E-tečaj za e-mentore”, autora V. Hledea, Ž. Vučine i T.Stipančića.

Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, procedura je slijedeća: Na stranici http://www.carnet.hr/onlinetecajevi/prijava pronaći ćete informaciju o broju slobodnih mjesta, te prijaviti tečaj. Kada otvorite stranicu, dio za prijavu izgleda ovako:

image

Neka vas to ne zbuni. Samo u padajućem izborniku odaberite veljaču i situacija će se promijeniti:

image

Klikom na “Prijava” otvorit će vam se obrazac za unos korisničkog imena i lozinke. Popunite ih i kliknite “Prijavi se”.

image

Čestitam! Uspješno ste se prijavili na tečaj. Sada se još samo registrirajte u Moodle sustav na adresi http://moodle.carnet.hr i pričekajte da Vam se javi mentor sa porukom dobrodošlice i početnim uputama. Sjedećih šest tjedana radit ćete na svom prvom online kolegiju u Moodle-u. Čini Vam se da je to previše vremena? Ne budite baš sigurni u to Smiješak s namigivanjem.

Više o online tečajevima i postupku prijave pročitajte na stranici https://www.carnet.hr/onlinetecajevi

Tečaj je odobren! Što sada?

Komentiraj

Kada stigne e-mail poruka od CARNetovog Moodle tima da je tečaj odobren, možemo se primiti posla. U poruci se, osim potvrde da je tečaj odobren, nalazi i link koji vodi direktno do novokreiranog kolegija. Klik na link i tamo smo!

Popis kolegija u moodle-u

Kako to krasno izgleda! Naziv kolegija, i moje ime u ulozi nastavnika. Vrijeme je da se krene u realizaciju početne ideje!!! Ali, nakon početnog uzbuđenja, u glavi se pojavljuje pitanje: A što sada?!? Kojim putem krenuti?

To je dobro pitanje… I kao uvijek postoji više odgovora na njega. Evo nekoliko mojih sugestija:

Prvo, oprostite se sa slobodnim vremenom (koje ionako nemate, znam) i pripremite se za posao koji nema kraja!

Nakon toga, trebalo bi raditi u dva smjera: s jedne strane upoznavati se s alatima i mogućnostima Moodle-a, a sa druge strane dobro osmisliti kolegij. Neki od Vas su bili vrijedni i kolegij su osmislili prije nego što su zatražili prostor? I ja sam (u glavi, naravno), ali teorija je jedno, a realizacija… Ono što smo zamislili u teoriji potrebno je prilagoditi tako da se maksimalno iskoriste mogućnosti odabranog alata!

Zbog toga bih predložila da najprije uzmete neko vrijeme za upoznavanje sa Moodle-om. Pri tom razmišljajte i pravite bilješke o tome koji resurs ili koja aktivnost bi bila dobra za realizaciju određenih dijelova Vaše ideje. Mislim da ćete tako najbrže i najkvalitetnije izraditi kolegij s kojim ćete biti sasvim zadovoljni i koji kasnije neće zahtijevati prevelike intervencije.

Dok razmišljamo o ideji, napravimo prvi pogled na naš Moodle kolegij i upoznajmo se sa sučeljem.

Sučelje Moodle-a

image

U zaglavlju se nalazi podatak o prijavljenoj osobi i link za odjavu. Navigacijska traka olakšava kretanje kroz kolegij (prikazuje trenutni položaj korisnika i omogućuje povratak na više razine). Blokovi su manji dijelovi Moodle-a kao što je kalendar, najsvježije vijesti, buduća događanja, rezultati ispita, korisnici online, slučajni odabir iz rječnika… Dobrim odabirom blokova možemo postići bolju interakciju sa našim polaznicima. Centralni dio sučelja čine moduli resursa i aktivnosti. Resursi su nastavni sadržaji, npr. tekst ili web stranica, dok su aktivnosti moduli namijenjeni za interakciju s polaznicima, kao što su forumi, kvizovi, igre, testovi, zadaće…

Svaki od navedenih modula pokušat ću objasniti kroz primjer primjene u nastavi. Naravno, nakon još nekih osnovnih uputa.

Za kraj današnjeg razmišljanja predložila bih da preuzmete i proučite Moodle priručnik Ivane Bosnić iz udruge HrOpen.

Isto tako predložila bih i CARNetov online tečaj “Izrada online tečaja pomoću Moodlea”, koji sam i sama prošla, ali tu sad postoji mali problem: Na CARNetovoj stranici za prijave na online tečajeve stoji tekst: “U skladu s novim razvojnim aktivnostima i u cilju razvoja novih usluga namijenjenih CARNetovim korisnicima, CARNetov edukacijski centar od kalendarske godine 2011. prestaje s pružanjem usluge održavanja online tečajeva uz podršku mentora.

CARNetovi online tečajevi i dalje su korisnicima dostupni u obliku za samostalno učenje na Portalu za učenje na daljinu ‘Nikola Tesla’.

Kako na portalu “Nikola Tesla” nisam pronašla navedeni tečaj, preuzimam na sebe zadatak da saznam na koji način možete doći do njega.

Sljedeći puta proći ćemo kroz postavke kolegija, te omogućiti polaznicima da se sami (uz lozinku) upišu u kolegij. Na taj način izbjeći ćemo pretraživanje baze korisnika (oko 14 300 korisnika) i njihovo dodavanje u kolegij.

Older Entries Newer Entries